فقط جهت تنوع.......

 عروس کویر

 

شهرما عینهو تهرانه ولـی
یه پُرَی همی اَوِش شوره فقط

ختم فرهنگ و کلاسِم همـگی
لهجما یـَکمِه ناجــــوره فقط

شهـرمــــا لِنگه یِ تبریزه ، هواش
شلوغه، خیله دُلَخشـــوره فقط

پا کـــــولر ، مثِل شمــال کشـوره
اَفتَوِش ، مَتَـــــوَه پر زوره فقط

توِستــــــو داغ و زمستـو یـخ دَرَه
روزا عید ، نورِ علی نوره فقط

همه از طــــبس مَجَن توِستــوها
وامَسته نه اوکِــه مجبـوره فقط

پارک ومیدونـــاش به شیرازمَمنه
بجا گُل، کُدَه یِ اَخلـــــوره فقط

مثل اصفهان ســـی وسه پل دره
سی ویک دوتاش گُم وگُوره فقط

به طبس مگن عروس ای کویر  

عروسش شَل و کروکُوره فقـط

یَه گُـل ازصد گُـلِ او وانشـــــــده
چه عروسِ‌ٍ پاش لَوِ گــوره فقط

همه چیزش اگر ناجـــور بِشَــــه
انتقالش همیشـه جــــــوره فقط

تِ اُستانا دَرَه دَس به دَس مَره    

          الانم مُنـدَه یِ دستـــــــورَه فقط

جـایِ خوبیــــــه ؛ به قول گفــتنی
از آبـادی شـــــهرما دوره فقط

 

/ 0 نظر / 8 بازدید